Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
Nabór wniosków Nr 1/2019
Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 01.07.2019 r.
o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Termin trwania naboru:
od 29 lipca 2019 r. - do 19 sierpnia 2019 r.
do godziny 16.00.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko - Dynowskie” 
Nienadowa 502A, 37-750 Dubiecko

3. Sposób składania wniosków: 
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać osobiście lub poprzez upoważnioną do reprezentowania wnioskodawcy osobę w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” w godzinach od 8.00 do 16.00.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Do wniosku należy również dołączyć formę elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD).
O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”. Wnioski nadsyłane pocztą, za pośrednictwem firm kurierskich lub drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane.
Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

4. Limit dostępnych środków w ramach naboru: 
840000,00 zł

5. Forma wsparcia:
Premia w wysokości  60 000,00 złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)

6. Ograniczenia w wysokości kwot pomocy, wynikające z LSR: 
Wysokość wsparcia 60 000,00. złotych (sześćdziesiąt tysięcy złotych)
Maksymalna wysokość intensywności wsparcia - 100%

7. Zakres tematyczny naboru:
Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, odpowiadające § 2 ust.1 pkt.2, lit a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;) - podejmowanie działalności gospodarczej.
Zakres ten realizuje Lokalna Strategia Rozwoju dla LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie” na lata 2014-2020 poprzez: 
Cel ogólny nr: 1. Rozwinięta przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia;
Cel szczegółowy nr: 1.1 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze działania LGD;
Przedsięwzięcie nr: 1.1.2 Wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw (nowe miejsca pracy) PREMIA

8. Warunki udzielenia wsparcia:
1) Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z zakresem tematycznym, formą wsparcia oraz w miejscu i terminie podanymi w ogłoszeniu.
2) Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 (LSR) Lokalnej Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w zakresie celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć i wskaźników - załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019.
3) Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji w zakresie uzyskania minimalnej liczby punktów - załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019.
4) Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy oraz spełnienie przez beneficjenta warunków ubiegania się o pomoc określonych w PROW na lata 2014-2020, w tym w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 24 września 2015, r. (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 664;)
5) Beneficjentem może być osoba fizyczna, jeżeli:
jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
jest pełnoletnia,
ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR (tj. gminy: Dynów, Dubiecko, Krzywcza, Jawornik Polski, Markowa, Rokietnica i miasto Dynów).
nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym za-kresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów;
w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu dotychczas przyznana po-moc na operację w tym zakresie;

9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
Aby operacja mogła uzyskać dofinansowanie musi: 
1) Przejść pozytywnie weryfikację w zakresie zgodności z ogłoszeniem, 
2) Przejść pozytywnie weryfikację pod względem zgodności z LSR LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”, w tym z Programem (PROW 2014-2020), 
3) Uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów w ocenie wg Lokalnych Kryteriów Wyboru. 
Lokalne kryteria wyboru stanowią załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 1/2019
Minimalna liczba punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru konieczna do wybrania operacji do dofinansowania, wynosi 3,6. 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 12. 
W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na pod-stawie lokalnych kryteriów wyboru o miejscu na liście operacji decyduje czas złożenia wnio-sku w Biurze LGD (data i godzina).

10. Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:
Wniosek o przyznanie pomocy wraz z biznesplanem i pozostałymi załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjenta oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru (jeśli dotyczy), np. dokumenty potwierdzające przynależność wnioskodawcy do danej grupy defaworyzowanej.

11. Informacje o miejscu udostępnienia dokumentów, m.in. LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność oraz formularza umowy o udzie-lenie wsparcia:
Dokumenty:
Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 oraz Procedura ogłaszania, oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Pogórze Przemysko – Dynowskie” są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.lgdpogorze.eu w zakładce „PROW 2014-2020", "dokumenty do pobrania” oraz w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”
formularz wniosków o przyznanie pomocy z instrukcją wypełniania, biznesplan z tabelami finansowymi oraz informacją pomocniczą do wypełnienia Biznesplanu, formularz umowy o udzielenie wsparcia z załącznikiem, formularz wniosku o płatność z załącznikiem i instrukcją wypełnienia, dostępne są na stronie internetowej   www.lgdpogorze.eu, www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty  oraz  www.arimr.gov.pl jak również w biurze LGD „Pogórze Przemysko-Dynowskie”.


Załączniki i dokumenty aplikacyjne







 
 
Opublikowano dnia: 01.07.2019 r.
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://rokietnica.mky.pl/
http://www.dynow.pl/
http://markowa.pl
http://gminadynow.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://www.krzywcza.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: