Newsletter
Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informację z naszego serwisu prosimy w pole poniżej wpisać adres mailowy
O NAS

  

 

 

WITAMY NA STRONIE

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

"POGÓRZE PRZEMYSKO-DYNOWSKIE"

 

Rolą LGD jest wdrożenie założeń Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność i osiągnięcie wskazanych w niej celów, co ma przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich objętych strategią. Wspierane kierunki rozwoju zostały wypracowane z udziałem lokalnej społeczności, w tym z przedstawicielami sektora gospodarczego, społecznego i publicznego. Strategia została wybrana do finansowania w ramach PROW 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" (LGD) od 2008r. przyczynia się do wspierania rozwoju obszarów wiejskich na terenie gmin członkowskich. Obecnie realizuje działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER tj. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Od podpisania tzw. umowy ramowej z Zarządem Województwa Podkarpackiego  czyli od 23 maja 2016 r. rozpoczął się proces  wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2022 dla obszaru gmin Dynów, Dubiecko, Jawornik Polski, Krzywcza Markowa, Rokietnica i miasta Dynów. Dokument Strategii wyznacza cele ogólne i szczegółowe, których osiągnięcie uzależnione jest od realizacji konkretnych przedsięwzięć, skierowanych m.in. do podmiotów sektora gospodarczego, społecznego i publicznego, a także do osób fizycznych, które zamierzają podjąć po raz pierwszy działalność gospodarczą.

Strategia przewiduje dofinansowanie projektów przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzmocnienia kapitału ludzkiego i społecznego. Pula środków przewidzianych na realizację strategii wynosi  5 400 tys. zł z czego na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 2 700 tys. zł., Budżet strategii został przeznaczony na:

1) Konkursy ogłaszane przez LGD na:

- Wsparcie dla podmiotów sektora finansów publicznych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych, pozostałe podmioty 100% wsparcia kosztów kwalifikowanych.

- Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej poprzez refundację maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji.

- Wsparcie podejmowania działalności gospodarczej poprzez premie maksymalnie 60000 zł (100% dofinansowania) na beneficjenta

2) Realizację projektów grantowych składających się z szeregu grantów, których realizatorami będą podmioty obszaru działania LGD

3) Projekty współpracy - operacje realizowane przez LGD we współpracy z innymi LGD z terenu województwa  podkarpackiego oraz partnerem zagranicznym.

 
http://jawornikpolski.itl.pl/
http://www.krzywcza.pl/
http://www.dubiecko.pl/
http://markowa.pl
http://rokietnica.mky.pl/
http://gminadynow.pl/
http://www.dynow.pl/
mapa strony
Licznik odwiedzin: